Archives

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych stanowi niezbędny materiał kartograficzny do opracowania każdego projektu budowlanego. Jej sporządzenie to pierwszy krok do rozpoczęcia projektowania zarówno małego budynku, jak również wielokilometrowej autostrady. Niniejsza mapa przedstawia aktualne informacje o terenie, na którym ma być prowadzona inwestycja wraz z jego otoczeniem.

W naszej firmie za prawidłowe opracowanie mapy odpowiada geodeta uprawniony. Sporządzamy mapy dla każdego terenu, niezależnie od jego wielkości. Mapy do celów projektowych sporządzane przez GKN Projekt charakteryzują się aktualnym i szczegółowym odzwierciedleniem terenu oraz szybkim terminem realizacji. Wykonujemy mapy w wersji cyfrowej (numerycznej) oraz analogowej zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.

Co otrzymuje zamawiający ?

 • Oryginalne kopie mapy w wersji papierowej opatrzone niezbędnymi urzędowymi klauzulami (w zamówionej ilości),
 • Płytę CD z mapą w wersji cyfrowej na w wygodnym dla siebie formacie: DXF, DWG, DGN, PDF, geoTIFF lub innym.

Termin realizacji

 • Mapy w wersji cyfrowej – ok. 10 – 14 dni
 • Mapy w wersji papierowej opatrzone urzędowymi klauzulami – ok. 20 – 25 dni.

Podziały nieruchomości

Podział nieruchomości to procedura mająca na celu wydzielenie części gruntu z dotychczasowej działki, nadaniu jej nowego numeru, powierzchni oraz oznaczeniu na gruncie za pomocą znaków granicznych.

Podziału dokonuje się najczęściej w celu sprzedaży części nieruchomości (działki), zniesieniu współwłasności, przygotowaniu nowych inwestycji, bądź wydzieleniu budynków z istniejącej działki.

Wyróżniamy podziały:

 • nieruchomości rolnych lub leśnych (siedlisk, upraw lub lasów) – konieczność wydzielenia działki powyżej 0,3001 ha – tryb bez postępowania administracyjnego,

 • nieruchomości zurbanizowanych (działek budowlanych, działek rolnych poniżej 0,3000 ha, budynków, zakładów przemysłowych, dróg itp.) – postępowanie admiracyjne prowadzone przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) na wniosek właściciela nieruchomości (działki).

Realizujemy podziały nieruchomości dla każdego celu, niezależnie od jego stopnia skomplikowania – zarówno w celu wydzielenia prostej działki budowlanej, jak również podziały typu „quoad usum” (podział do korzystania) czy też dotyczące roszczeń do nieruchomości przed sądem. Procedura podziału opracowywana przez GKN Projekt charakteryzują się dokładnym badaniem stanu prawnego nieruchomości, sumiennym odnalezieniem istniejących granic na gruncie oraz przeprowadzeniu wszystkich urzędowych formalności w imieniu klienta.

Sporządzamy również specjalistyczną dokumentację do celów prawnych.

Co otrzymuje zamawiający ?

 • Odszukanie i oznaczenie przebiegu granic dzielonej działki na gruncie.

 • Złożenie w imieniu klienta wniosku o wydanie postanowienia oraz decyzji administracyjnej do urzędu gminy (miasta).

 • Sporządzenie kompletnej dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej:

  • Wstępnego projektu podziału

  • Odpisu z księgi wieczystej

  • Wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów

  • Projektu podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych

  • Wykazu synchronizacyjnego (w razie potrzeby).

 • Wyniesienie na działce nowych granic znaków granicznych postaci kamieni granicznych lub innych znaków granicznych.

 • Dokumenty do notariusza:

  • Prawomocną decyzję administracyjną.

  • Wypisy z rejestru gruntów dla nowej działki.

  • Wyrysy z mapy ewidencyjnej dla nowej działki.

Termin realizacji

 • Podział nieruchomości rolnej ok. 20 – 30 dni.

 • Podział nieruchomości zurbanizowanej od 2 miesięcy do 4 w zależności od celu podziału oraz wielkości i ilości działek wydzielanych.

Wznowienia i ustalenia granic

Wznowienia i ustalenia granic to prace terenowe polegające na odtworzeniu istniejących znaków granicznych działki, które uległy zniszczeniu, bądź na wyznaczeniu ich po raz pierwszy. Są to również działania prowadzące do rozstrzygnięcia sporu granicznego.

Wyróżniamy trzy podstawowe procedury:

 • Wznowienie znaków granicznych – w przypadku, gdy istnieją archiwalne, dokładne dane geodezyjne dotyczące przebiegu granic,

 • Ustalenie granic – w przypadku gdy brak jest dokładnych danych geodezyjnych dotyczących przebiegu granic.

 • Rozgraniczenie nieruchomości – w przypadku gdy przebieg granic stał się sporny – jest to postępowanie administracyjne prowadzone przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) na wniosek właściciela nieruchomości.

Dokonujemy odtworzeń granic niezależnie od wielkości działki, jej zagospodarowania lub kształtu. Przeprowadzamy ustalenia przebiegu linii brzegowych jezior i rzek oraz rozstrzygamy najtrudniejsze spory sąsiedzkie. Prace terenowe oferowane przez GKN Projekt charakteryzują się sumiennym poszukiwaniem znaków granicznych oraz szybkim terminem realizacji.

Co otrzymuje zamawiający ?

 • Odszukanie i oznaczenie na gruncie znaków granicznych w postaci kamieni granicznych, „słupków”, bolców i innych.
 • Wyraźną sygnalizację w terenie.
 • Zaktualizowaną powierzchnię działki i pełna dokumentację po pomiarze.
 • Przy rozgraniczeniu nieruchomości: wszystkie czynności jak wyżej oraz przeprowadzenie całej procedury administracyjnej w imieniu klienta, który ostatecznie otrzymuje decyzję administracyjną o rozgraniczeniu nieruchomości.

Termin realizacji

 • Wznowienie znaków granicznych i ustalanie granic: ok. 20-25 dni.
 • Rozgraniczenie nieruchomości od 2,5 miesiąca do … (w zależności od intensywności sporu sąsiedzkiego 😉).

Tyczenia obiektów budowlanych

Tyczenie polega na wskazaniu położenia, kształtu i wymiarów projektowanych obiektów budowlanych na działce zgodnie z projektem budowlanym. Powyższe czynności wykonywane są na początku budowy. Tyczeniu i utrwaleniu na gruncie podlegają przede wszystkim: osie konstrukcyjne obiektów budowlanych, punkty charakterystyczne, wysokości i poziomy odniesienia.

Wykonujemy tyczenia wszystkich obiektów budowlanych niezależnie od ich wielkości i kształtu. Najczęściej są to: sieci i przyłącza uzbrojenia terenu (wodociągowe, elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, kanalizacyjne, ciepłownicze i inne), budynki, obiekty inżynieryjne, hale przemysłowe, drogi i obiekty małej architektury.

Tyczenia opracowywane przez GKN Projekt charakteryzują się precyzyjnym odzwierciedleniem projektu budowlanego wraz z szybkim terminem realizacji.

Wykonujemy również pomiary i inwentaryzacje powykonawcze budynków, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu.

Co otrzymuje zamawiający ?

 • Tyczenie budynku:
  • Przeniesienie na ławy geodezyjne osi budynku.
  • Wyznaczenie poziomu posadowienia posadzki.
  • Tyczenie obrysu budynku za pomocą palików i taśmy sygnalizacyjnej.
  • Wyznaczenie reperów roboczych (punktów wysokościowych).
  • Wpis w dzienniku budowy.
 • Tyczenie sieci i przyłączy uzbrojenia terenu:
  • Tyczenie przebiegu przyłączy (sieci) wraz z ich infrastrukturą.
  • Wyznaczenie reperów roboczych (punktów wysokościowych)
  • Wyraźną sygnalizację w terenie.
  • Wpis w dzienniku budowy oraz szkice tyczenia.

Termin realizacji

 • Tyczenie odbywa się w ciągu 2-5 dni od momentu przekazania projektu budowlanego.

Pomiary i inwentaryzacje powykonawcze

Dokonujemy pomiarów geodezyjnych mających na celu ustalenie:

 • Przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, tj. kominów, silosów, zbiorników, wież telekomunikacyjnych, kablowych linii napowietrznych i innych

 • Objętości: mas ziemnych, wyrobisk, hałd i innych

 • Pola powierzchni: zasiewów, użytków gruntowych, budynków, lokali i innych

 • Kubatury: pomieszczeń, hal i innych obiektów budowlanych.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza polega na wykonaniu pomiarów geodezyjnych nowych obiektów budowlanych (budynków, sieci i przyłączy uzbrojenia terenu, dróg i innych) oraz wniesieniu zmian na mapę zasadniczą i aktualizację odpowiednich rejestrów państwowych. Powstała dokumentacja niezbędna jest do zakończenia budowy i uzyskania odbioru budowlanego. Sporządzamy inwentaryzacje powykonawcze wszystkich obiektów budowlanych niezależnie od jego wielkości.

Pomiary i inwentaryzacje wykonywane przez GKN Projekt charakteryzują się szybkim terminem realizacji, wysoką precyzją pomiaru oraz rzetelnym opracowaniem dokumentacji geodezyjnej.

Sporządzamy również ekspertyzy techniczne i inwentaryzacji budowlane istniejących obiektów budowlanych w celu ich nadbudowy, przebudowy i rozbudowy (link do proj indywidual).

Co otrzymuje zamawiający ?

 • Inwentaryzacja powykonawcza:
  • Mapę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nowego obiektu budowlanego.
  • Oświadczenie o zgodności usytuowania obiektu budowlanego zgodnie z projektem.
  • Wpis do dziennika budowy.
  • Szkice i współrzędne z pomiaru na płycie CD (w razie potrzeby).
 • W przypadku pomiarów zamawiający uzgadnia formę i treść dokumentacji (szkice, przekroje wykresy itp.)

Termin realizacji

 • Pomiary w terenie wykonujemy w ciągu 3-6 dni od przekazania zlecenia.
 • Inwentaryzacja powykonawcza budynku, sieci i przyłączy uzbrojenia terenu od 7 do 20 dni

Dokumentacje do celów prawnych

Dokumentacje do celów prawnych są to opracowania geodezyjno – prawne potrzebne podczas różnego rodzaju postępowań administracyjnych, sądowych lub innych wynikających z polskiego prawodawstwa. Dotyczy ona zawsze nieruchomości. Dokumentacja ta dla każdego przypadku ma inny charakter, w zależności od potrzeb i dostępnych materiałów źródłowych w archiwum Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Najczęściej niniejsza dokumentacja potrzebna jest w przypadku: